Aktualności

Aktualności

Aktualności

05.12.2018 - 23.12.2018
Świąteczne zakupy z niespodzianką!

Świąteczne zakupy z niespodzianką!
05.12.2018 to 23.12.2018

 

 

 

Regulamin akcji sprzedażowej „Świąteczne zakupy z niespodzianką”.

 

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa w akcji sprzedażowej  „Świąteczne zakupy z niespodzianką”. (zwanej dalej „Akcją”).

 

§1

ORGANIZATOR AKCJI

 

Organizatorem Akcji (zwanym dalej „Organizatorem”) jest Encore + Futura Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 00-803, Al. Jerozolimskie 56C; NIP: 5272729485, REGON: 360775328, KRS: 0000542619. Akcja odbędzie się w dniach 14 – 15 GRUDNIA 2018 r. oraz  21 - 22 GRUDNIA 2018 r., w Centrum Handlowym FUTURA PARK WROCŁAW przy ul. Granicznej 2a we Wrocławiu (dalej „FUTURA PARK WROCŁAW”).

Celem Akcji jest nagrodzenie klienta za zakupy w Futura Park Wrocław, poprzez wręczenie karty przedpłaconej o wartości 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych, na zakupy w wybranych sklepach w FUTURA PARK WROCŁAW.

 

§2

ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI

 

  1. Uczestnikiem Akcji (zwanym dalej „Uczestnikiem Akcji”) może zostać pełnoletnia osoba
    fizyczna, która w jednym z dni 14 – 15 GRUDNIA 2018 r. oraz  21 - 22 GRUDNIA 2018 r., dokona zakupu dowolnego asortymentu w dowolnych 3 (słownie: trzech) lub więcej sklepach, punktach usługowych lub stoiskach znajdujących się na terenie FUTURA PARK WROCŁAW, na łączną kwotę minimum 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych), przy czym różne paragony nie mogą pochodzić z tych samych sklepów. Podstawą do otrzymania karty na zakupy w FUTURA PARK WROCŁAW jest okazanie paragonów oraz zakupów w w/w dniu (honorowane są paragony z pralni 5a’sec, Restauracji Sphinx bez okazania zakupów oraz Stacji Paliw Carrefour). Odbiór karty możliwy jest jedynie w dniu, w którym zostały wykonane zakupy (co weryfikowane jest na podstawie daty okazanych paragonów).

 

2. Akcja prowadzona jest w następujących godzinach:

14, 15 grudnia 2018 r. w godz. 12:00 – 20:00

21, 22 grudnia 2018 r. w godz. 12:00 – 20:00

 3. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy sklepów lub stoisk FUTURA PARK WROCŁAW oraz pracownicy Organizatora, a także pracownicy firm świadczących usługi dla FUTURA PARK WROCŁAW.

§3

NAGRODY W AKCJI

 

Nagrodami w Akcji są karty przedpłacone na zakupy w wybranych sklepach w FUTURA PARK WROCŁAW, o wartości 50 złotych (zwane dalej „Nagrodami”), które uczestnik Akcji może otrzymać dokonując zakupów w FUTURA PARK WROCŁAW, na kwotę minimum 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych). Uczestnikowi Akcji przysługuje 1 (słownie: jedna) Nagroda w trakcie trwania całej Akcji. W przypadku dokonania zakupów na kwotę, będącą wielokrotnością kwoty 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) Uczestnikowi nie przysługuje większa ilość Nagród niż określona w zdaniu poprzednim. Liczba kart, przeznaczona na akcję to 642 sztuk – 160 w piątek (14.12) i 161 w sobotę (15.12) oraz 160 w piątek (21.12) i 161 w sobotę (22.12). Niewydane karty jednego dnia przechodzą automatycznie na dzień kolejny, zwiększając tym samym ilość kart przypadających na dany dzień.

Nagrodę prosimy zrealizować do dnia zgodnie z datą ważności karty wytłoczoną na karcie w wybranych sklepach w FUTURA PARK WROCŁAW posiadających terminale płatnicze do obsługiwania płatności bezgotówkowych.

 

§4

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD

 

1. W celu otrzymania Nagrody Uczestnik Akcji musi spełnić łącznie poniższe warunki:

a) dokonać w JEDNYM Z DNI AKCJI: 14, 15, 21, 22 grudnia 2018 r. zakupu dowolnego asortymentu (z wyjątkiem alkoholu, wyrobów tytoniowych, leków, paliwa, doładowań kart telefonicznych, walut obcych) w 3 (słownie: trzech) lub więcej dowolnych sklepach, punktach usługowych lub stoiskach znajdujących się w FUTURA PARK WROCŁAW, na kwotę minimum 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)

b) zgłosić się do Punktu Odbioru Kart w wejściu głównym do pasażu FUTURA PARK WROCŁAW w godzinach trwania Akcji przed wyczerpaniem puli Nagród w dniu trwania Akcji;

c) okazać w Punkcie Odbioru Kart paragony oraz produkty odpowiadające tym paragonom zakupione jednego dnia w FUTURA PARK WROCŁAW

2. Organizator nie przewiduje możliwości wymiany Nagrody na inną, bądź na jej równowartość pieniężną.

3. Hostessa ponadto sprawdzi paragony, stempluje je i spisuje podany przez uczestnika Akcji adres e-mail.

4. Paragon fiskalny lub faktura jest jedynym dokumentem poświadczającym dokonanie zakupów w FUTURA PARK WROCŁAW, który upoważnia do otrzymania Nagrody.

 

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin Akcji jest do wglądu dla Klientów w Punkcie Odbioru Kart FUTURA PARK WROCŁAW, w dniach i godzinach prowadzenia Akcji oraz na stronie internetowej wroclaw.futurapark.pl. Oryginał Regulaminu znajduje się w siedzibie Organizatora tj. Encore + Futura, Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 56C w Warszawie.

2. Adresy mailowe uzyskane od uczestników Konkursu będą gromadzone i wykorzystywane przez Organizatora do celów marketingowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

3. Uczestnik przez przystąpienie do akcji wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail/numer telefonu) w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia akcji i wydania nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO). Uczestnik ponadto wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej związanej z ofertą i promocjami sklepów i stoisk tymczasowych zlokalizowanych w FUTURA PARK WROCŁAW, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 9 września 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Potwierdza to swoim podpisem złożonym w obecności hostessy na dokumencie, który stanowi jednocześnie potwierdzenie odbioru Nagrody.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Akcji.

5. Dane Uczestników będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji wyżej wymienionych celów, a także przez okres, przez który Organizator jest zobowiązany przechowywać dane na podstawie odrębnych przepisów prawa (np. podatkowego czy rachunkowego) oraz przez okres niezbędny dla ustalania, dochodzenia, obrony ewentualnych roszczeń.

6. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Akcji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania i interpretacji niniejszego Regulaminu, a także z uczestnictwa w Akcji, rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

 

 

LISTA SKLEPÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE

FUTURA PARK WROCŁAW:

 

EMPIK

SMYK

TAKKO

CCC

DEICHMANN

MEDIA EXPERT

ROSSMANN

REGATTA

MISTER MINIT

TELETORIUM

STAROPOLSKI SMAK

CUKIERNIA I PIEKARNIA NUGAT

USŁUGI KRAWIECKIE

PRALNIA CHEMICZNA 5 A’SEC

IN MEDIO

KAKADU

CARREFOUR

CASTORAMA

NEW YORK HOT DOG

KWIACIARNIA

RESTAURACJA SPHINX

STACJA PALIW CARREFOUR
e-SMOKING WORLD
LODOLANDIA/KOŁACZ NA OKRĄGŁO

 

 

 

 

04.10.2018
Kołacz na Okrąło!

Kołacz na Okrąło!
04.10.2018

W cynamonie, kokosie czy z czekoladą? Lodolandia zmienia się w Kołacz na Okrągło! Ten węgierski przysmak będzie rozpieszczać Wasze podniebienia przez cały sezon jesienno-zimowy. Zawsze ciepłe i wypiekane w piecu kołacze zaskoczą Was różnorodnością smaków! Zapraszamy do spróbowania wszystkich już od 4-tego października! 

01.06.2018
Dzień dziecka w Futura Park

Dzień dziecka w Futura Park
01.06.2018